قيف دكانتور، قيف ساده، لام و لامل، پيپت استوانه مدرج، باريل، پتري‌ديش، دسيكاتور شيردار و ساده، بشر‌، ارلن، بالن ته‌صاف بالن ته‌ گرد، بالن ژوژه، بورت، شيشه‌ آلات پودری و مايعی سفيد و رنگی