میکروسکوپ ودوربین

 

انواع دوربین میکروسکوپ
 • انواع دوربین میکروسکوپ
 • انواع دوربین میکروسکوپ
 • انواع دوربین میکروسکوپ
انواع دوربین میکروسکوپ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مدل ها :
 • DCE-LX35 ( دقت وضوح: 0.35 مگا پیکسل )
  قیمت : 0 تومان
   
 • DCE-LX130 ( دقت وضوح: 1.3 مگا پیکسل )
  قیمت : 0 تومان
   
 • DCE-LX300 ( دقت وضوح: 3 مگا پیکسل )
  قیمت : 0 تومان
   
 • DCE-LX500 ( دقت وضوح: 5 مگا پیکسل )
  قیمت : 0 تومان
   
 • DCE-LX800 ( دقت وضوح: 8 مگا پیکسل )
  قیمت : 0 تومان
   
 • DCE-LX900 ( دقت وضوح: 9 مگا پیکسل )
  قیمت : 0 تومان
   
 • DCE-LX1000 ( دقت وضوح: 10 مگا پیکسل )
  قیمت : 0 تومان
   
 • DCE-LX1400 ( دقت وضوح: 14 مگا پیکسل )
  قیمت : 0 تومان