شوف بالن آزمایشگاهی

 

 

یک وسیله حرارت دهی در آزمایشگاه میباشد که به علت داشتن سطح داخلی تو گود سطح زیادی از بالن را حرارت میدهد و به صورت ساده و همزن دار موجود میباشد

شوف بالن اصولا در حجمهای ۱۰۰ میلی ۲۵۰ میلی ۵۰۰ میلی ۱۰۰۰ میلی ۲۰۰۰ میلی و ۵ لیتری و ۱۰ لیتری موجود استشوف بالن ها ممکن است شکل های گوناگونی داشته باشند. در یک شکل متداول ، سیم های برق درون نواری از فیبر قرار داده می شود که می تواند حول یک بالن پیچیده شده باشد. جریان به دستگاه رسانده می شود و بنابراین دمایی که به دست می آید را می توان توسط یک روستات تنظیم کرد. این نوع شوف بالن کاملا برای حفظ یک دمای از قبل تعیین شده در یک قیف جدا سازی مفید است.

 

tachazma.ir